Swisslion Industrija Alata A.D trebinje

Pretraga

Přejdi na obsah

Statut

O namaS T A T U T
Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje


Trebinje, 27.06.2011. godine


Na osnovu čl. 281., a u vezi sa čl. 442. stav 3. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 127/08), i čl. 5. Odluke o dokumentima, koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad (Službeni glasnik Republike Srpske br. 116/06), Skupština akcionara Društva, na sjednici održanoj 24.06.2011. godine, donijela je


S T A T U T
Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje


I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom uređuje se organizacija i način poslovanja Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje (u daljem tekstu: Društvo), a naročito:
naziv i sjedište Društva;
djelatnost;i akcije Društva;i obaveze akcionara Društva;Društva;i zastupanje Društva;šti i
pojedinačni akti Društva;interne kontrole i interne revizije Društva;i način izmjena i dopuna Statuta Društva;
način objavljivanja akata i saopštenja akcionarima i javnosti i pitanja utvrđena zakonom.

Član 2.

Naziv (firma) Društva je: Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje.
Skraćeni naziv društva je: SL IAT a.d. Trebinje.
Sjedište Društva je u Trebinju, ulica
Nikšićki put br. 20.
Društvo je otvoreno akcionarsko društvo.


Član 3.

Ispred naziva Društva upotrebljava se zaštitni znak, čiji oblik i korištenje određuje Upravni odbor svojom odlukom, a znak je sljedećeg izgleda:
Član4.

Društvo ima pečat, štambilj i žig, koji sadrže naziv i sjedište Društva i unificirani su po obliku i veličini
Organizacioni dijelovi Društva, pored naziva i sjedišta Društva, na
pečatui štambilju imaju i naziv organizacionog dijela i njegovo sjedište.direktor Društva uputstvom propisuje izradu i načinupotrebe i čuvanjepečatai štambilja.


Član5.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava jedinstven memorandum koji sadrži: zaštitni znak i firmu Društva; sjedište; registar u koji je registrovano i broj registracije Društva; podatke o osnovnom kapitalu Društva sa naznakom koliko je od toga uplaćeno, a koliki je upisani kapital; poslovno ime i sjedište banke kod koje ima račun; broj računa, kao i poreski indentifikacioni broj.
Za poslovanje sa stranim partnerima, memorandum Društva se
izrađujena odgovarajućimsvjetskim jezicima.i sadržina memoranduma Društva se uređujeposebnim uputstvom.


i misija Društva

Član6.

Vizija Društva zasniva se na orijentaciji ka razvoju u proizvodnji alata na osnovama dugoročnihpredviđanjapotreba tržišta, primjeni savremenih tehnologija pružanja usluga, savremenom stručnom, tehničkomi tehnološkom nivou procesa rada i poslovanja i stalnom razvoju resursa - kadrova, opreme, prostornih struktura i uslova rada, sve u cilju stalnog povećanjaukupnog kvaliteta procesa rada i poslovanja i životnog standarda zaposlenih.

Član7.

Svoju misiju Društvo zasniva na stručnomradu i istraživanju, razvoju i inoviranju usluga i metoda i postupaka u procesima rada i poslovanja sa ciljem zadovoljavanja potreba, zaposlenih i društvene zajednice u cjelini.

Član8.

Društvo svoju opredijeljenost za stalnim podizanjem nivoa rada i poslovanja, a prema kriterijumima standarda ISO 9001-2000, potvrđujeprimjenom efikasnog organizacionog i dokumentacionog sistema, za koji je od ovlašćenoginstituta dobilo certifikat za kvalitet.- DJELATNOST DRUŠTVA


Član9.

Djelatnost Društva je :
- livenje lakih metala

- livenje ostalih obojenih metala
- proizvodnja alata
- proizvodnja mašina za obradu metala
- proizvodnja ostalih alatnih mašina
- prikupljanje neopasnog otpada
- trgovina veliko poljoprivrednim sirovinama i živim životinjama
- trgovina na veliko žitaricama, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za
životinje
- trgovina na veliko
cvijećemi sadnicama (rastinjem)
- trgovina na veliko živim životinjama
- trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- trgovina na veliko, hranom,
pićimai duvanom
- trgovina na veliko
voćemi povrćem
- trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- trgovina na veliko mlijekom,
mliječnimproizvodima, jajima, jestivim
uljima i mastima
- trgovina na veliko
pićima
- trgovina na veliko duvanksim proizvodima
- trgovina na veliko
šećerom, čokoladomi proizvodima od šećera
- trgovina na veliko kafom,
čajevima, kakaom i začinima
- trgovina na veliko ostalom hranom,
obuhvatajućiribe, ljuskare i mekušce
- nespecijalizovana trgovina na veliko, hranom,
pićimai duvanom
- trgovina na veliko proizvodima za
domaćinstvo
- trgovina na veliko tekstilom
- trgovina na veliko
odjećomi obućom
- trgovina na veliko el. aparatima za
domaćinstvo
- trgovina na veliko porcelanom, staklarijom, i sredstvima za
čišćenje
- trgovina na veliko parfimerijskim i
kozmetičkimproizvodima
- trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za rasvjetu
- trgovina na veliko satovima i nakitom
- trgovina na veliko ostalom robom za
domaćnstvo
- trgovina na veliko informacionom i komunikacionom opremom
- trgovina na veliko
računarima, perifernom opremom i softverom
- trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim dijelovima i
opremom
- trgovina na veliko ostalim mašinama, opremom i priborom
- trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- trgovina na veliko alatnim mašinama
- trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i gra
đevinarstvo
- trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za
šivenje i pletenje
- trgovina na veliko namještajem za kancelarije
- trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- ostala specijalizovana trgovina na veliko
- trgovina na veliko
čvrstim, tečnimi gasovitim gorivima i sl.
proizvodima
- trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- trgovina na veliko drvetom,
građevinskimmaterijalom i sanitarnom
opremom
- trgovina na veliko robom od metala, instalacionim materijalom,
uređajimai opremom za vodovod i grijanje
- trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- trgovina na veliko otpadom i ostacima
- nespecijalizovana trgovina na veliko
- trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno
prehrambenim proizvodima,
pićimai duvanskim proizvodima
- ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- trgovina na malo hranom,
pićimai duvanom u specijalizovanim
prodavnicama
- trgovina na malo
voćemi povrćemu specijalizovanim prodavnicama
- trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim
prodavnicama
- trgovina na malo ribom, quskarima i mekušcima u specijalizovanim
prodavnicama
-trgovina na malo hljebom,
kolačima, proizvodima od brašna i proizvodima
od
šećera u specijalizovanim prodavnicama
- trgovina na malo
pićimau specijalizovanim prodavnicama
- trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijalizovanim
prodavnicama
- trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- trgovina na malo informacionom i komunikacionom opremom u
specijalizovanim prodavnicama
- trgovina na malo ra
čunarima, perifernim jedinicama i softverom u
specijalizovanim prodavnicama
- trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim
prodavnicama
- trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- trgovina na malo ostalom opremom za
domaćnstvou specijalizovanim
prodavnicama
- trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- trgovina na malo robom od metala, bojama i staklom u specijalizovanim
prodavnicama
- trgovina na malo tepisima i
prostiračimaza pod, zidnim i podnim
oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- trgovina na malo
električnimaparatima za domaćinstvou
specijalizovanim prodavnicama
- trgovina na malo namještajem i opremom za osvjetljavanje i predmetima za
domaćinstvou specijalizovanim prodavnicama
- trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim
prodavnicama
- trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- trgovina na malo novinama, papirom i
pisaćimpriborom u
specijalizovanim prodavnicama
- trgovina na malo
muzičkimi video zapisima u specijalizovanim
prodavnicama
- trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- trgovina na malo igrama i
igračkamau specijalizovanim prodavnicama
- trgovina na malo ostalom robom u specijalizovanim prodavnicama
- trgovina na malo
odjećomu specijalizovanim prodavnicama
- trgovina na malo
obućomi robom od kože u specijalizovanim
prodavnicama
- apoteke
- trgovina na malo medicinskom robom i ortopedskim pomagalima u
specijalizovanim prodavnicama
- trgovina na malo
kozmetičkimi toaletnim preparatima u
specijalizovanim prodavnicama
- trgovina na malo
cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivom, kućnim
ljubimcima i hranom za
kućneljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- ostala trgovina na malo novom robom u specijalizovanim prodavnicama
- trgovina na malo polovnom robom u specijalizovanim prodavnicama
- rgovina na malo na tezgama i pijacama
- trgovina na malo hranom,
pićimai duvanksim proizvodima na tezgama i
pijacama
- trgovina na malo tekstilom
odjećomi obućomna tezgama i pijacama
- trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
- trgovina na malo preko pošte ili Interneta
- ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
- drumski prevoz robe
- skladištenje robe
- ostale
pomoćnedjelatnosti u prevozu
- ostali smještaj
- ostale djelatnosti pripreme i posluživanja hrane
- djelatnosti finansijskih holding društava
- djelatnosti upravljanja
- djelatnosti privatne zaštite

Spoljnotrgovinski promet po osnovu svih upisanih djelatnosti od šifre 24.53 do 80.10.

Društvo može, bez upisa u sudski registar, obavljati i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u sudski registar, a koje doprinose potpunijem iskorištavanju kapaciteta i materijala, koje se uobičajenoobavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili privremeno.

Član10.

Društvo ćese u svom poslovanju rukovoditi načelimasigurnosti, rentabilnosti i likvidnosti u cilju očuvanjai povećanjarealne vrijednosti svojih resursa i ostvarenja dobiti.
Radi ostvarivanja ciljeva iz stava 1. ovog
člana, Društvo može svoja sredstva ulagati u hartije od vrijednosti, nekretnine i druge oblike imovine i vršiti sve druge finansijske operacije i transakcije u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva.


Član11.

U svom poslovanju Društvo ćeširiti i proširivati stečeniugled i poslovne odnose pridržavajućise dobrih poslovnih običajai lojalne tržišne konkurencije.


Član12.

O proširenju ili promjeni djelatnosti Društva odlučujeSkupština Društva.


o kvalitetu


Član13.

Poslovnik o kvalitetu je osnovni dokument sistema upravljanja kvalitetom Društva.
Poslovnikom o kvalitetu
obuhvaćenisu svi elementi sistema upravljanja kvalitetom Društva, prema zahtjevima standarda ISO9001-2000.namjena Poslovnika o kvalitetu je da zainteresovanim stranama prikazuje sistem kvaliteta i načinrada Društva na upravljanju kvalitetom, u cilju zadovoljenja potreba korisnika usluga i svih zahtjeva procesa rada i poslovanja.


KAPITAL I AKCIJE DRUŠTVA

Član14

Osnovni kapital Društva iznosi 38.162.295 običnihakcija s pravom glasa klase A (slovima: tridesetosammilionastošezdesetdvijehiljadadvjestadevedesetpet akcija) pojedinačnenominalne vrijednosti od 1,00 KM.

Član15.

U cilju prikupljanja sredstava za obavljanje svoje djelatnosti, Društvo izdaje akcije.
Društvo može izdavati obične(redovne) i povlašćene(prioritetne, preferencijalne) akcije u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.i red akcija koje se izdaju, nominalni iznos i broj akcija utvrđujeodlukom Skupština Društva.


Član16.

Prava akcionara običnihacija su:
Pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate
ovlašćene
akcije u punom iznosu.
Pravo
učešćai glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini
acionara Društva, srazmjerno broju akcija u Društvu.
Ostala prava koja su
određenazakonom.


Prava akcionara povlašćenihakcija (ukoliko se emituju acije) su:
Prednost u odnosu na akcionare
običnihakcija u pogledu isplate dividende i
naplate prilikom likvidacije društva.
Pravo
učešćau radu Skupštine akcionara Društva, ali bez prava glasa.
Ostala prava koja su određenazakonom.Član17.

Obaveze akcionara su:

Da akcijama raspolažu u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Odlukom o

izdavanju Akcija.

- Da izvršavaju i druge obaveze utvrđeneZakonom o privrednim društvima.


Član18.

Promet akcija Društva vrši se u skladu sa važećimzakonskim propisima i pravilima Berze na kojoj se akcije kotiraju.


Član19.

Ako pojedini akcionar koristi svoja prava utvrđenaovim Statutom u namjeri da nanese štetu drugim akcionarima ili Društvu, ili iz bilo kojih razloga ne izvršava obaveze akcionara utvrđeneStatutom, dužan je savjesnom akcionaru, odnosno Društvu, nadoknaditi štetu koja takvim odnosom nastane.


- UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJEDRUŠTVOM

Član20.

Društvom upravljaju akcionari u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, odlukom o osnivanju Društva i ovim Statutom.


Član21.

Organi Društva su:
Skupština akcionara Društva (u daljem tekstu Skupština),
Upravni odbor,
Izvršni odbor,

Generalni direktor,
Odbor za reviziju, i
Interni revizor


ština Društva

Član22.

Skupština Društva, kao organ akcionara Društva, je najviši organ Društva, a sačinjavaju je akcionari Društva.
Svaki akcionar,
ličnoili preko punomoćnikaima pravo učestvovatiu radu Skupštine, pravo glasa o pitanju za koje akcija koju ima daje pravo glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi s pitanjem iz dnevnog reda, kao i postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom.


Član23.

Skupština Društva u okviru zakonskih ovlaštenja i ovog Statuta:
donosi Statut i njgove izmjene i dopune,
utvrđujeposlovnu politiku,godišnji obračun, izvještaj o poslovanju, izvještaje Upravnog odbora i nezavisnog revizora,
odlučujeo raspodjeli godišnje dobiti i pokrićagubitka,
odlučujeo povećanjui smanjenju osnovnog kapitala,lučujeo statusnim promjenama,
odlučujeo promjeni prava iz pojedinih klasa i vrsta akcija,i razrješava članoveUpravnog odbora, članoveOdbora za reviziju,
internog revizora i nezavisnog revizora,
daje saglasnost na izbor kooptiranih
članovaUpravnog odbora poslovnik o svom radu,
odlučujeo zastupanju Društva u sudskim i drugim postupcima protiv članovaUpravnog odbora,odluku o izdavanju vrste i broja akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima,odluku o otpisu nenaplaćenih potraživanja,odluku o osnivanju preduzeća, u zemlji i inostranstu,opšta načelapolitike poslovanja i razvoja, osnove informativno-propagandne djelatnosti,predsjedavajućegSkupštine, stalne i povremene Komisije Skupštine,
odlučujei o drugim pitanjima koja su Zakonom i ovim Statutom stavljena u njenu nadležnost.


Član24.

Skupština Društva odlučujena sjednicama.
Sjednicom Skupštine predsjedava
predsjedavajućiSkupštine koji se bira iz reda akcionara za svako zasjedanje, do slijedećegzasjedanja.Skupštine mogu biti redovne (godišnje) i vanredne. sjednice Skupštine sazivaju i održavaju se obavezno jednom godišnje najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja finansijskih izvještaja nadležnom organu za svaku poslovnu godinu u skladu sa računovodstvenimpropisima ili 6 mjeseci nakon završetka poslovne godine. sjednice Skupštine saziva Upravni odbor. sjednice Skupštine održavaju se prema ukazanoj potrebi u skladu sa zakonom.


Član25.

Akcionari se o sjednici Skupštine obavještavaju neprekidnim objavljivanjem poziva za sjednicu na Internet stranici Društva i objavljivanjem poziva u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srpske, najmanje 30 dana i najviše 60 dana prije održavanja redovne (godišnje) sjednice, i ne manje od 15 dana ni više od 30 dana prije održavanja vanredne sjednice.
Skupština
odlučujeo prigovoru akcionara na obavještenje o sazivanju Skupštine, koje ne sadrži sve priloge predviđenezakonom. iz prethodnog stava, Skupština može odbiti ili usvojiti. U slučajuda Skupština usvoji prigovor, sjednica Skupštine se odgađa


Član26.

Skupština Društva može punovažno zasjedati (kvorum) ako sjednici prisustvuju akcionari koji posjeduju preko polovine (50%) od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (običnavećina).
Ukoliko se prije
početkasjednice Skupštine utvrdi da sjednici ne prisustvuje dovoljan broj akcionara iz stava 1. ovog člana, sjednica se odgađaSkupština se saziva sa istim dnevnim redom na načinodređenovim Statutom, najkasnije u roku od 15 dana od dana odgađanjaslučajuiz stava 3. ovog člana, Skupština može odlučivatiako su prisutni akcionari koji imaju najmanje jednu trećinu(1/3) od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.na ponovljenoj sjednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u roku iz stava 3. ovoga člana, saziva se i održava nova sjednica u skladu sa zakonom.


Član27.

Na sjednici Skupštine se glasa javno pojedinačnimizjašnjavanjem akcionara, osim kada se odlučujeo slijedećimpitanjima:
a) izboru ili razrješenju
članovaUpravnog odbora, nezavisnog revizora i
likvidacionog upravnika,
b) finansijskim izvještajima, izvještajima o poslovanju i usvajanju sistema
nagrađivanjadirektora ili članovaUpravnog odbora Društva,
v) izmjenama Statuta Društva,koje se glasa putem
glasačkihlistićaština odlučujeo svim pitanjima donošenjem odluka i zaključakapostoji kvorum za održavanje sjednice, Skupština odluke i zaključkedonosi običnomvećinomglasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenompitanju, osim odluka koje se donose kvalifikovanom većinomi putem glasačkihlistića, za šta većinapredstavlja 2/3 glasova akcionara, koji posjeduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju.

Član28.

Akcionari na sjednici Skupštine imaju pravo da Skupštini podnesu prijedloge i da na sjednici postavljaju pitanja generalnom direktoru i članovimaUpravnog odbora koji su dužni da prisustvuju sjednicama Skupštine.
Generalni direktor i
članoviUpravnog odbora dužni su na sjednici dati odgovore na postavljena pitanja, s tim da se davanje odgovora može odložiti za narednu novu sjednicu.
Izmeđusjednica Skupštine pitanja se mogu postavljati organima iz stava 2. ovog članapismeno, a odgovori se daju na prvoj narednoj sjednici.


Član29.

Akcionari imaju pravo da traže od generalnog direktora, Izvršnog odbora i Upravnog odbora podatke, informacije i obavještenja o radu Društva koja su im neophodna za vršenje funkcije upravljanja.


Član30.

Skupština Društva može svojom odlukom formirati stalne i povremene komisije radi proučavanjai predlaganja pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine.
Za
članovekomisije iz stava 1. ovog članamogu biti izabrani akcionari i radnici Društva, kao i lica izvan Društva koja svojim znanjem i iskustvom mogu doprinjeti uspješnom radu komisija i rješavanju pitanja zbog kojih se komisija obrazuje.članovakomisija, trajanja mandata, konkretni zadaci i načinrada i odlučivanja, kao i naknada za rad članovimakomisija regulišu se odlukom Skupštine o obrazovanju komisija.iz reda svojih članovabiraju predsjednika i zamjenika na prijedlog generalnog direktora.


odbor


Član31.

Upravni odbor ima pet (5) članova, koje bira Skupština, kumulativnim glasanjem. Predsjednika Upravnog odbora biraju članoviUpravnog odbora.
ČlanoviUpravnog odbora mogu se birati iz reda akcionara, zaposlenih u Društvu, kao i iz reda lica izvan Društva, na period od pet godina.članaUpravnog odbora se biraju iz reda nezavisnih lica, a jedan se bira iz reda lica koja nisu članoviIzvršnog odbora. mjesto nekog članaUpravnog odbora tokom trajanja njegovog mandata ostane upražnjeno, Upravni odbor bira novog članana prvoj svojoj narednoj sjednici, a što mora povrditi Skupština na svojoj prvoj narednoj sjednici. se broj članovaUpravnog odbora smanji ispod polovine i ako Upravni odbor ne popuni upražnjena mjesta u skladu sa prethodnim stavom, preostali članoviUpravnog odbora sazivaju Skupštinu radi popunjavanja upražnjenih mjesta. i članoviUpravnog odbora mogu biti više puta uzastopno birani u Upravni odbor.
Član32.

Upravni odbor radi na sjednicama, koje se održavaju najmanje četiriputa godišnje, od kojih se jedna održava 60 dana prije redovne (godišnje) skupštine.
Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik po svojoj inicijativi ili na zahtjev jedne
trećine(1/3) članovaUpravnog odbora. Broj sjednica nije ograničen.


Član33.

Upravni odbor, pored zakonom predviđenogdjelokruga takođe:
Donosi druge akte poslovne politike i druge opšte akte, osim akata koje donosi Skupština.se o pripremi godišnjeg
obračunai usvaja periodičneobračune, izvještaj o poslovanju,bilansu stanja i bilansu uspjeha i o sprovođenjuposlovne politike.že Skupštini raspodjelu dobiti.investicione odluke, ako statutom nije drugačijeodređeno, izuzev odluka o raspolaganju imovinom velike vrijednosti iz čl433. Zakona o privrednim društvima.
Odlučujeo raspolaganju akcijama Društva.
Odlučujeo osnivanju novih organizacija za osiguranje i drugih pravnih lica.Poslovnik o svom radu.Odluke o proširenju materijalne osnove rada.Izvještaj o popisu sredstava i izvora sredstava na kraju poslovne godine.
Utvrđujekriterijume za nabavku i otuđenjeosnovnih sredstava Društva.
Utvrđujepolitiku donacija i sponzorstva.odluku o odobrenju plaćanjadividendi .odluku o danu, vremenu i mjestu održavanja Skupštine. odluku o uslovu za izbor, broju članova, mandatu, razrješenju, održavanju sjednica i drugim bitnim pitanjima statusa članovakomisija Upravnog odbora. komisije Upravnog odbora. i razrješava članoveIzvršnog odbora. i razrješava Generalnog direktora.pisani kodeks ponašanja ili odluku o prihvatanju standarda korporativnog upravljanja koje donosi Komisija za hartije od vrijednosti . i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i opštim aktima Društva.
Član34.

Predsjednik i članUpravnog odbora imaju pravo na po jedan glas. Glasanje na sjednici je javno.
Odluke i
zaključciUpravnog odbora donose se većinomglasova ukupnog broja članovaUpravnog odbora, uključujućii predsjednika.


Član35.

ČlanovimaUpravnog odbora može prestati funkcija prije isteka mandata:
ukoliko budu razrješeni odlukom Skupštine Društva, i
ako podnesu ostavku


Član36.

Upravni odbor odgovoran je za svoj rad Skupštini Društva u skladu sa zakonom.
ČlanoviUpravnog odbora, odgovaraju za štetu koja nastane uslijed njihovog nezakonitog rada, prekoračenjaovlašćenja, kao i u slučajevimaako su pri davanju prijedloga Skupštini prikrili ili svjesno upotrijebili neistinite činjenicei obavještenja.


Član37.

Predsjednik i članoviUpravnog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad, koju utvrđujeSkupština Društva u skladu sa kodeksom ponašanja, odnosno standardima korporativnog upravljanja Komisije za hartije od vrijednosti.


šni odbor

Član38.

Društvo ima Izvršni odbor Društva od deset () članova, koje bira i razrješava Upravni odbor.
Jedan
članIzvršnog odbora je generalni direktor Društva, koji je i predsjednik Izvršnog odbora, a drugog člana, bira Upravni odbor iz reda svojih članova, dok se ostalih osam (8) članabira iz reda drugih lica.gerenralnog direktora kao predsjednika, ostali članoviIzvršnog odbora su izvršni direktori, i to:
Izvršni direktor Profitnog centra Prodaje
Izvršni direktor Profitnog centra Nabave
Izvršni direktor Pravnih, personalnih i opštih poslova
Izvršni direktor Finansija,
računovodstvai EOP-a
Izvršni direktor-koordinator proizvodnje profitnih centara
Izvršni direktor Profitnog centra Mašinske radionice
Izvršni direktor Profitnog centra Fabrike alata za navoj
Izvršni direktor Profitnog centra Fabrike alata za bušenje

Izvršni direktor Profitnog centra Fabrike specijalnog alata/Fabrike
alata sa tvrdim metalom

Izvršni direktori su rukovodioci sektora u okviru Direkcije. Mandat članovaIzvršnog odbora traje pet (5) godina.

Član39.

Izvršni odbor radi na sjednicama. Kvorum za zasjedanje Izvršnog odbora činečetiri(4)članaIzvršnog odbora, uključujućii predsjednika.
Sjednice Izvršnog odbora saziva i istim predsjedava predsjednik. Odluke iz svoje nadležnosti, Izvršni odbor donosi
većinomglasova prisutnih članova
ČlanoviIzvršnog odbora imaju pravo na naknadu za rad koji, na prijedlog Generalnog direktora, utvrđujeUpravni odbor.šni odbor se sastaje po potrebi , a najmanje šest (6) puta godišnje.


Član40

Izvršni odbor:

Izvršava odluke i akte Upravnog odbora i odgovoran je za njihovo provođenježe poslovnu politiku, finansijski plan, plan i program rada i konkretne mjere i akta za njihovo provođenještava Upravni odbor, odnosno svakog članaUpravnog odbora na njegovo traženje, o poslovima koji bi mogli biti od većeguticaja na poslovanje Društva i na poslovne odnose sa drugim društvima, kao i o bilo kojem drugom pitanju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Pokrećeinicijativu i daje prijedloge za unaprijeđenjeposlovanja Društva.se o održavanju solventnosti i likvidnosti Društva, utvrđujeprijedloge mjera za obezbjeđenjesolventnosti, odnosno likvidnosti Društva.odluke o zaduživanju Društva u okviru limita utvrđenihodlukom Upravnog odbora.odluke u izuzetnim i hitnim slučajevimao kupovini i prodaji dugoročnihvrijednosnih papira.odluke o nabavci osnovnih sredstava u granicama utvrđenimodlukom Upravnog odbora Društva.
Utvrđujeprijedloge akata o kojima odlučujeUpravni odbor Društva. rad sektora.že Generalnom direktoru u rukovođenjuDruštvom.upute i naloge za sprovođenjeZakona i akata Društva.i druge poslove koji mu se u skladu sa odlukama Skupštine i Upravnog odbora stave u njegovu nadležnost.


Član41.

Izvršni odbor može aktom o organizaciji poslova i zadataka određeneposlove iz prethodnog članaprenijeti na radnike sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Društvu, utvrđeneovim Statutom i odlukom o organizaciji u vezi obavljanja njihovih radnih obaveza (ovlašćenjapo zaposlenju), osim poslova koji su na osnovu zakona utvrđenikao njegova isključivanadležnost.


Član42.

Izvršni odbor je odgovoran Upravnom odboru Društva za:
Zakonitost rada i uspješnost poslovanja Društva
Provođenjeodredaba Statuta i opštih akata Društva.
Poslovanje Društva saglasno planovima i izvršavanje odluka i
zaključaka
Upravnog odbora.

U pogledu odgovornosti članovaIzršnog odbora za štetu koja bude prouzrokovana Društvu njihovim radom, primjenjuju se odredbe o odgovornosti članovaUpravnog odbora iz člana36. ovoga statuta.


direktor

Član43.

Poslovodni organ Društva je Generalni direktor.

Generalnog direktora bira Upravni odbor Društva u skladu sa zakonom na period od pet (5) godina.


Član44.

Generalni direktor:
Zastupa Društvo.i rukovodi procesom rada Društva.odluke o formiranju organizacionih dijelova Društva ili promjeni njihovog statusa,
utvrđujeorganizaciju i sistematizaciju, na prijedlog direktora sektora.
Obezbjeđujezakonitost rada Društva i međusobnuusklađenostopštih akata Društva.akta i izdaje uputstva o organizaciji i vođenjujedinstvenog procesa rada u Društvu, vođenjuknjigovodstva, internom finansijskom poslovanju, vršenju unutrašnjih stručnihkontrola, kao i upotrebi fondova Društva, načinuutvrđivanjafinansijskih rezultata i načinuplasmana sredstava.ši izbor, utvrđujeplatu u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorima o radu i razrješava dužnosti radnike sa posebnim ovlašćenjimai odgovornostima u Društvu utvrđeneStatutom i Odlukom o organizaciji Društva., u skladu sa zakonom i Statutom, Uputstvo o sadržaju i izgledu pečataDruštva, memoranduma i zaštitnog znaka Društva.
Odlučujeo donacijama i sponzorstvima u skladu sa politikom donacija i sponzorstva koju utvrđujeUpravni odbor.odluke o raspoređivanjuradnika na radna mjesta, utvrđujeplatu radnika u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorima o radu, rješava prigovore radnika na odluke i rješenja generalnog direktora, i odlučujeo svim drugim pitanjima iz radnog odnosa radnika Društva, koja nisu ovim Statutom izričitodata u nadležnost Upravnom odboru, u skladu sa Zakonom o radu, opštim aktima i kolektivnim ugovorima o radu.čujeo zahtjevima radnika Društva u vezi njihovih prava iz radnog odnosa.i druge poslove u skladu sa Zakonom i uputstvima organa Društva.


Član45.

Za generalnog direktora Društva može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova propisanih zakonom ispunjava i slijedećeuslove:
da ima visoku
stručnuspremu,
da ima najmanje pet godina radnog iskustva, od
čeganajmanje tri godine na
rukovodnim radnim mjestima, i
da mu bude pozitivno ocjenjen program rada i razvoja Društva za mandatni
period, od strane Skupštine.


Član46.

Ako je mjesto generalnog direktora iz bilo kog razloga ostalo upražnjeno tokom trajanja mandata, ono se popunjava u skladu sa članom33. ovoga Statuta.


Član47.

U slučajuodsutnosti ili duže spriječenostida obavlja poslove iz svoje nadležnosti, generalnog direktora zamjenjuje jedan od izvršnih direktora koga odredi Upravni odbor.


Član48.

Generalnom direktoru Društva prestaje funkcija prije isteka mandata, kao i ostalim članovimaUpravnog odbora, i to:

ako ga razrješi Upravni odbor, i
ako podnese ostavku

Član49.

Ukoliko generalni direktor Društva smatra da je opšti akt ili akt Društva u suprotnosti sa Zakonom, upozorićena to organ koji je taj akt donio.
Ako organ Društva koji je donio takav akt ostane i poslije upozorenja pri svom aktu, Generalni direktor
obustavićetaj akt od izvršenja i o tome, u zakonskom roku, obavijestiti nadležne organe.


Član50.

Generalni direktor može svojim rješenjem formirati za određenapitanja posebne komisije, radne grupe ili druga radna i savjetodavna tijela za razradu određenihpitanja.
Broj
članova, sastav i nadležnost tijela iz stava 1. ovog članautvrđujese rješenjem Generalnog direktora.za reviziju

Član51.

Odbor za reviziju ima tri člana, i to predsjednika i dva člana

Članoveodbora za reviziju bira Skupština iz reda nezavisnih lica u skladu sa zakonom.ština razrješava članoveOdbora za reviziju sa ili bez navođenjarazloga za njihovo razrješenje.


Član52.

Odbor za reviziju radi na sjednicama, kojim predsjedava predsjednik.

ČlanoviOdbora za reviziju međusobom biraju predjednika.Odbora saziva predsjednik po svojoj inicijativi ili po inicijativi bilo kog člana


Član53.

za reviziju :

Donosi plan interne revizije.izvještaje interne revizije i daje preporuke po izvještajima o
reviziji.
Izvještava Upravni odbor o realizaciji prepuruka po izvještajima o reviziji.štava Skupštinu akcionara Društva o
računovodstvu, izvještajima i
poslovanju Društava i njegovim povezanim društvima.
Izvještava o prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti koju usvaja Skupština.štava o
usklađenostiposlovanja Društva zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.že Skupštini izbor nezavisnog revizora.

revizor

Član54.

Internog revizora bira i razrješava Skupština iz reda nezavisnih lica u skladu sa zakonom.


revizor

Član55.

Društvo ima Nezavisnog revizora čijisu položaj i ovlašćenjautvrđenazakonom kojima se uređuje računovodstvoi revizija.
Nezavisnog revizora bira Skupština na svojoj redovnoj godišnjoj sjednici u
tekućojgodini za revizuju finansijskih izvještaja za narednu poslovnu godinu.


Društva

Član 56.

Društvo ima sekretara.
Sekretara Društva bira Upravni odbor. Mandat sekretara Društva traje
četiri(4) godine. Društva odgovoran je za:
Vođenjeknjige akcionara; pripremu sjednica i vođenjezapisnika Skupštine akcionara i sjednica Upravnog odbora, Izvršnog odbora i Odbora za reviziju društva.
Vođenjeregistra zapisnika sjednica Skupštine akcionara, registra zapisnika sjednica Upravnog odbora i i Odbora za reviziju društva.
Čuvanjedokumenta utvrđenihZakonom i Statutom društva, osim finansijskih izvještaja.rada i praćenjeizvršavanja odluka Skupštine akcionara, Upravnog odbora i Odbora za reviziju. društva može obavljati i druge poslove u okviru Opšte i pravne službe Društva po nalogu generalnog direktora.

Član57.

Za sekretara Društva može biti imenovano lice koje pored opštih ispunjava i slijedećeuslove:
VSS pravnog smjera i 5 godina radnog iskustva.- SISTEM INTERNE KONTROLE DRUŠTVA


Član58.

Sistem interne kontrole podrazumijeva poštovanje i sprovođenjeodgovarajućihprocedura, postupaka i radnji, koje Društvo organizuje na načinkoji odgovara prirodi, složenosti i rizičnostiposla, kao i promjenama uslova poslovanja Društva, koje se mogu predvidjeti, a u cilju spriječavanjanepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju Društva.
Interna kontrola se sprovodi u organizacionim jedinicama Društva i Društvu kao cjelini. interne kontrole Društva detaljnije se
uređujeposebnim pravilnikom.

MITOK 1

Član59.

Radi obezbjeđenjavisokog stepena koordinacije rada svih dijelova Društva na principima timskog rada, ustanovljava se Odbor za upravljanje kvalitetom.
Odbor za upravljanje kvalitetom je istovremeno menadžerski inovativni tim za
obezbjeđenjekvaliteta (MITOK 1).
Odbor za upravljanje kvalitetomje operativni, najviši stručnoupravljačkiorgan, koga činestručnii odgovorni učesnici- menadžeri dijelova Društva kojim upravljaju.datom smislu MITOK se formira na najvišem organizacionom nivou - za funkciju upravljanja Društvom u cjelini (MITOK 1).

Član60.

Odbor za upravljanje kvalitetom (MITOK1) činegeneralni direktor Društva, izvršni direktori sektora u direkciji, i predstavnik rukovodstva za kvalitet.
ČlanoviOdbora za upravljanje kvalitetom (MITOK 1) se imenuju po funkcionalnom principu i njegov sastav se može mijenjati uz donošenje odgovarajućihodluka.


Član61.

Radom Odbora za upravljanje kvalitetom (MITOK 1) rukovodi predsjednik Odbora (generalni direktor Društva), a u njegovoj odsutnosti zamjenjuje ga predstavnik rukovodstva za kvalitet.
Rad menadžerskih timova regulisan je posebnim poslovnicima.


- SA POSEBNIM OVLAŠTENJIMA I ODGOVORNOSTIMA


Član62.

Pored generalnog direktora Društva, radnici sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Društvu, čija se prava, obaveze i odgovornosti u pravnom prometu utvrđujuovim Statutom su:
1. Izvršni direktori
2. Interni revizor
3. Sekretar Društva
Poslovi i radni zadaci izvršnih direktora
utvrđujuse statutom Društva, a zapredstavnika rukovodstva za kvalitet Poslovnikom o kvalitetu.
Licima iz stava 1. ovog
članana osnovu prava, obaveza i odgovornosti utvrđenihovim Statutom, aktima o organizaciji poslova i zadataka direkcije i filijala, utvrđujuse konkretni radni zadaci i daju ovlašćenjapo zaposlenju.


Član63.

Za radnike sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima iz prethodnog člana mogu biti imenovana lica koja, pored opštih uslova propisanih zakonom, ispunjavaju i sledećeuslove:
Da imaju visoku školsku spremu, /alternativa -može i manje i više/.imaju najmanje 5 godina radnog iskustva.posjeduju organizatorske i druge sposobnosti za uspješno
vođenjeposlovanja.im bude prihvaćenprogram rada (za mandatni period) od strane Izvršnog odbora.


Član64.

Radnike sa posebnim ovlašćenjimai odgovornostima imenuje generalni direktor Društva na period od pet (5) godina. U slučajuda mjesto radnika s posebnim ovlašćenjimai odgovornostima ostane iz bilo kog razloga upražnjeno, generalni direktor Društva imenuje novog.


šni direktori

Član65.

Izvršni direktor Prodaje:

Organizacija i koordinacija rada sektora u skladu s poslovnom politikom i
planom poslovanja SL IAT.
Definisanje i analiza ciljeva kvaliteta sektora.
Izrada i analiza plana prodaje u okviru SL IAT.
Preispitivanje i verifikacija ugovora o prodaji u spoljno-trgovinskom
Poslovanju.
Organizacija i koordinacija poslova na poslovima ispitivanja zadovoljstva
kupaca - korisnika.
Organizacija i koordinacija poslova pakovanja i otpreme proizvoda kupcu;
Izrada i analiza pravila prodaje.
Organizacija i koordinacija poslova na izradi i analizi plana proizvodnje PC
unutar organizacije.
Organizacija i koordinacija poslova na obradi upita kupca, izradi ponude i
prenošenju zahtjeva kupca u zahtjev za izradu.
Ispitivanja tržišta i konkurencije.
Promocija
značajaprihvatanja zahtjeva kupca.
Zastupanje
preduzećana tržištu i saradnja s kupcem.
Saradnja sa špedicijom i carinom.
Identifikovanje parametara organizacije.
Koordinacija rada kod preispitivanja sistema kvaliteta.
Obezbjeđenjestalnog unapređenjasvih odjeljenja u sektoru.
Verifikacija primjene rješenja i ostvarenih rezultata.
Rad sa saradnicima na
stručnomusavršavanju i ličnomusavršavanju iz domena
posla.


Član66.

Izvršni direktor Nabave:
Organizacija i koordinacija rada sektora u skladu s poslovnom politikom i planom poslovanja SL IAT. i analiza ciljeva kvaliteta sektora.i analiza plana nabavke u okviru SL IAT.i verifikacija ugovora o nabavci u spoljno-trgovinskom poslovanju.i koordinacija rada na poslovima ocjene svih dobavljača SL IAT. dobavljačau skladu sa zakonom, TUP i definisanim postupcima za izbor dobavljačaSL IAT-a.rang liste dobavljača
Učešćeu uvođenjunovih dobavljačasvih narudžbi unutar SL IAT i verifikacija ulaznih faktura i dobavljačai koordinacija rada sa špediterskim kućamai carinom.
Obezbjeđenjezadovoljstva korisnika.tržišta i konkurencije.rada kod preispitivanja sistema kvaliteta.
Obezbjeđenjestalnog unapređenjasvih odjeljenja sektora, poslova i metoda nabavke.primjene rješenja i ostvarenih rezultata.sa saradnicima na stručnomusavršavanju i ličnomusavršavanju iz domena posla.

Član67.

Izvršni direktor pravnih, personalnih i opštih poslova:

Organizacija i koordinacija rada sektora u skladu s poslovnom politikom i planom poslovanja. i analiza ciljeva kvaliteta sektora.i analiza plara rada sektora i plana obuke sektora.
Obezbjeđenjezadovoljstva korisnika.i koordinacija poslova HTZ i socijalne zaštite.i koordinacija poslova na obezbjeđenjukadrovske dokumentacije zaposlenih.i koordinacija poslova na prijemu, obučavanju i ocjeni efektivnosti obuke zaposlenih.i koordinacija poslova na izradi kataloga poslova svih zaposlenih u SL IAT u skladu sa propisanim zahtjevima i sistematizacijom poslova.zakona i pravnih propisa koji se odnose na organizaciju i obezbjeđenjepoznavanja i primjene.rada kod preispitivanja sistema kvaliteta.primjene rješenja i ostvarenih rezultata. sa saradnicima na stručnomusavršavanju i ličnomusavršavanju iz domena posla.
Obezbjeđenje kontinuiteta i stalnog unapređenjarada u sektoru.


Član68.

Izvršni direktor za računovodstvoi finansije:
Uređujeorganizaciju sistema knjigovodstva i računovodstvana načinkoji

omogućavasveobuhvatno evidentiranje poslovnih događaja, kao i
sprečavanjepogrešno evidentiranih poslovnih događaja

Uređujeinterne računovodstvenepostupke.
Utvrđujeračunovodstvenupolitiku i računovodstveneprocjene.
Određujelica koja su odgovorna za zakonitost i pravilnost nastanka poslovnih događaja, kao i sastavljanje i kontrolu knjigovodstvenih isprava o tim događajima

Uređujekretanje knjigovodstvenih isprava i utvrđujerokove za njihovo dostavljanje i dalju obradu i knjiženje.

Utvrđujepostupke pripreme, sastavljanje i prezentacije finansijskih izvještaja.

Propisuje postupke prikupljanja, obrade i prezentacije podataka u vezi sa pripremom i sastavljanjem godišnjih izvještaja o radu, te finansijskih podataka za statističke, poreske i druge potrebe.

Uređujei druga pitanja od značajaza uspostavljanje efikasnog sistema knjigovodstva i računovodstva

Sastavlja izvještaje za upravu, menadžment, nadzorne organe, aktuare, revizore, organe Poreske Uprave RS i Uprave za indirektno oporezivanje, Centralnu banku BiH i dr.zakone, međunarodneračunovodstvenestandarde i međunarodnestandarde finansijskog izvještavanja u domenu koji se odnosi na poslove računovodstavai finansija.

Sastavlja godišnje i polugodišnje finansijaske izvještaje.konsolidovani finansijski izvještaj.godišnje izvještaje o poslovanju.

Učestvujeu projekciji i donošenju godišnjih i operativnih planova vezanih za bilans stanja, bilans uspjeha, bilans tokova gotovine, troškove, investicionu politiku i dr.
Učestvujeu obezbjeđenjusolventnosti društva, prati tokove gotovine i sastavlja izvještaje o solventnosti.je za blagovremenu uplatu poreza, doprinosa i drugih zakonskih obaveza.i druge poslove i radne zadatke po zahtjevu generalnog direktora u Uprave društva i nadzornih organa.


Član69.

Izvršni direktor-koordinator proizvodnje profitnih centara:
Organizuje i koordinira rad profitnih centara: PC FAN, PC FAB, PC FAS/FAT I PC CMR. še i analizira ciljeve kvaliteta.upravljanje procesom poslovanja PC FAN, PC FAB, PC FAS/FAT I PC CMR.šava preispitivanje i verifikaciju ugovora o prodaji u spoljno-trgovinskom poslovanju.ostvarene rezultate po profitnim centrima.planiranje i
obezbjeđenjepotrebnih resursa za nesmetano odvijanje procesa proizvodnje u profitnim centrima.
Obezbjeđujekontinuitet stalnog unapređenjasvih procesa u profitnim centrima.štava o rezultatima rada na svim nivoima SL IAT.racionalno iskorištavanje osnovnih materijala koji se koriste u profitnim centrima.

Član70.

Izvršni direktor CMR:
Organizacija i koordinacija rada sektora u skladu s poslovnom politikom i planom poslovanja SL IAT.i analiza ciljeva kvaliteta direkcije.procesom poslovanja PC.i verifikacija ugovora o prodaji u spoljno-trgovinskom poslovanju.rada kod preispitivanja sistema kvaliteta.primjene rješenja i ostvarenih rezultata. i
obezbjeđenje potrebnih resursa za nesmetano odvijanje procesa proizvodnje u PC, utvrđivanjei realizacija plana obuke.korektivnih/preventivnih mjera za ostvarenje planiranih zadataka na uočenenusaglašenosti u toku realizacije zadataka.
Obezbjeđenjekontinuiteta stalnog unapređenjasvih procesa u PC.štavanje o rezultatima rada na svim nivoima SL IAT.
Obezbjeđenjerealizacije zadataka i razumijevanje zahtjeva kupaca.
Obezbjeđenjeprimjene HTZ i zaštite životne sredine.rada na obezbjeđenju racionalnog iskorištenja osnovnih materijala koji se koriste u PC.značajaprihvatanja zahtjeva kupca na svim nivoima sa poslovnom politikom preduzećaizradom i isporukom neusaglašenih proizvoda.


Član71.

Izvršni direktor PC FAN:
Organizacija i koordinacija rada sektora u skladu s poslovnom politikom i planom poslovanja SL IAT. i analiza ciljeva kvaliteta direkcije.procesom poslovanja PC (proizvodnja, razvoj, održavanje, nabava, prodaja).i verifikacija ugovora o prodaji u spoljno-trgovinskom poslovanju.rada kod preispitivanja sistema kvaliteta.primjene rješenja i ostvarenih rezultata. i
obezbjeđenjepotrebnih resursa za nesmetano odvijanje procesa proizvodnje u PC, utvrđivanjei realizacija plana obuke.korektivnih/preventivnih mjera za ostvarenje planiranih zadataka na uočenenusaglašenosti u toku realizacije zadataka.
Obezbjeđenjekontinuiteta stalnog unapređenjasvih procesa u PC.štavanje o rezultatima rada na svim nivoima SL IAT.
Obezbjeđenjerealizacije zadataka i razumijevanje zahtjeva kupaca.
Obezbjeđenjeprimjene HTZ i zaštite životne sredine.rada na obezbjeđenjuracionalnog iskorištenja osnovnih materijala koji se koriste u PC.značajaprihvatanja zahtjeva kupca na svim nivoima sa poslovnom politikom preduzećaizradom i isporukom neusaglašenih proizvoda.


Član72.

Izvršni direktor PC FAB:
Organizacija i koordinacija rada sektora u skladu s poslovnom politikom i planom poslovanja SL IAT. i analiza ciljeva kvaliteta direkcije.procesom poslovanja PC (proizvodnja, razvoj, održavanje, nabava, prodaja).i verifikacija ugovora o prodaji u spoljno-trgovinskom poslovanju.rada kod preispitivanja sistema kvaliteta.primjene rješenja i ostvarenih rezultata. i
obezbjeđenjepotrebnih resursa za nesmetano odvijanje procesa proizvodnje u PC, utvrđivanjei realizacija plana obuke.korektivnih/preventivnih mjera za ostvarenje planiranih zadataka na uočenenusaglašenosti u toku realizacije zadataka.
Obezbjeđenjekontinuiteta stalnog unapređenjasvih procesa u PC.štavanje o rezultatima rada na svim nivoima SL IAT. ezbjeđenjerealizacije zadataka i razumijevanje zahtjeva kupaca.
Obezbjeđenjeprimjene HTZ i zaštite životne sredine.rada na obezbjeđenjuracionalnog iskorištenja osnovnih materijala koji se koriste u PC.značajaprihvatanja zahtjeva kupca na svim nivoima sa poslovnom politikom preduzećaizradom i isporukom neusaglašenih proizvoda.Član73.

Izvršni direktor PC FAS/FAT:
Organizacija i kooridnacija rada sektora u skladu s poslovnom politikom i planom poslovanja SL IAT. i analiza ciljeva kvaliteta direkcije.procesom poslovanja PC (proizvodnja, razvoj, održavanje, nabava, prodaja).i verifikacija ugovora o prodaji u spoljno-trgovinskom poslovanju.rada kod preispitivanja sistema kvaliteta.primjene rješenja i ostvarenih rezultata. i
obezbjeđenjepotrebnih resursa za nesmetano dovijanje procesa proizvodnje u PC, utvrđivanjei realizacija plana obuke.korektivnih/preventivnih mjera za ostvarenje planiranih zadataka na uočenenusaglašenosti u toku realizacije zadataka.
Obezbjeđenjekontinuiteta stalnog unapređenjasvih procesa u PC.štavanje o rezultatima rada na svim nivoima SL IAT.
Obezbjeđenjerealizacije zadataka i razumijevanje zahtjeva kupaca.
Obezbjeđenjeprimjene HTZ i zaštite životne sredine.rada na obezbjeđenjuracionalnog iskorištenja osnovnih materijala koji se koriste u PC.značajaprihvatanja zahtjeva kupca na svim nivoima sa poslovnom politikom preduzećaizradom i isporukom neusaglašenih proizvoda.
Član74.

Radnici sa posebnim ovlašćenjimai odgovornostima u Društvu odgovorni su za zakonito obavljanje poslova, iz svog djelokruga utvrđenogovim aktom i aktom organizaciji Društva, Izvršnom odboru.


Član75.

Odredbe o razrješenju članovaIzvršnog odbora prije isteka mandata, primjenjuju se i na radnike sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Društvu.
Odluku o razrješavanju prije isteka mandata na koji je imenovan radnik sa posebnim
ovlašćenjimadonosi Izvršni odbor.donošenju odluke iz prethodnog stava, Izvršni odbor je dužan takvog radnika rasporediti na poslove i zadatke koji odgovaraju njegovoj spremi i iskustvu stečenomradom u skladu sa zakonom.


Član76.

Poslovi, zadaci, prava, obaveze i odgovornosti radnika sa posebnim ovlašćenjemi odgovornostima iz ovog Statuta bliže se razrađujuaktom o organizaciji Društva i aktima o sistematizaciji poslova i zadataka organizacionih dijelova Društva.
Akti iz stava 1. ovog
članamoraju biti u skladu sa odredbama ovog Statuta.- ŠTENJA ZA ZASTUPANJE, PREDSTAVLJANJE I POTPISIVANJE

Član77.

Generalni direktor zastupa Društvo neograničenou obavljanju djelatnosti, i poslova spoljno-trgovinskog prometa , a u prometu nekretnina koje čineosnovna sredstva Društva - ograničenoodlukom Upravnog odbora.
Lica iz stava 1. ovog
članamogu, u okviru svojih ovlašćenja, dati pismenu punomoćdrugim licima za sklapanje pojedinačnoodređenihugovora i preduzimanja pojedinačihpravnih radnji.


Član78.

Društvo, pred organima i organizacijama, predstavlja generalni direktor i predsjednik Upravnog odbora.

Društvo, u okviru djelatnosti sektora, predstavljaju izvršni direktori i radnici sa posebnim ovlašćenjimai odgovornostima.


Član79.

Društvo potpisuje neograničenogeneralni direktor.

Izvršni direktori i radnici sa posebnim ovlašćenjimai odgovornostima Društva potpisuje Društvo u okviru svog radnog mjesta utvrđenogovim Statutom i opštim aktom o organizaciji Društva.direktor može, posebnim ovlašćenjem, ovlastiti lica iz stava 2. ovog članana potpisivanje Društva i izvan djelokruga njegovog radnog mjesta.iz stava 2. ovog članamogu ovlastiti na potpisivanje i druge radnike Društva u okviru njihovog obavljanja poslova i zadataka utvrđenihopštim aktom Društva


- PLANIRANJE U DRUŠTVU

Član80.

Društvo planira svoje poslovanje i razvoj u skladu sa zakonom, a na načini po postupku utvrđenomovim Statutom i drugim opštim aktima Društva.
Planovi Društva mogu biti godišnji, sred
njoročnii dugoročnii obuhvataju razvoj u jednoj godini, od jedne do pet godina srednjoročni, i od pet do deset godina dugoročniplanove Društva iz stava 1. ovog članautvrđujeUpravni odbor na prijedlog Izvršnog odbora.


IX- RADNICI DRUŠTVA


Član 81.

Radnici Društva zasnivaju radni odnos sa Društvom i stičuprava i obaveze iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu, kolektivnim ugovorima o radu i opštim aktima Društva.
Prava, obaveze i odgovornosti radnika,
načini postupak njihovog regulisanja i ostvarivanja, kao i organi pred kojima se ostvaruju, regulišu se opštim aktom Društva, koji donosi Upravni odbor u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i ovim Statutom ili posebnim ugovorom o radu.


Član82.

Prava, obaveze i odgovornosti koja se stičuna radu i po osnovu rada, radnici ostvaruju u organizacionim dijelovima Društva, u skladu sa zakonom, Opštim kolektivnim ugovorom i opštim aktima Društa.
U okviru prava, obaveza i odgovornosti u radu radnici moraju poštovati princip zakonitosti i poslovnog morala, jedinstvenu tehnologiju rada, poslovne i radne norme i pravila struke.Društva imaju pravo i obavezu da se stalno
stručnousavršavaju za obavljanje poslova, a Društvo ima obavezu da organizuje stručnoobrazovanje i provjeru znanja radnika u skladu sa opštim aktom Društva.


Član83.

Radnicima Društva pripada pravo na sredstva iz kojih podmiruju svoje ličnei zajedničkepotrebe.
Sredstva iz stava 1. ovog
člana, u skladu sa opštim aktom Društva, utvrđujeUpravni odbor Društva, na prijedlog generalnog direktora, a njihova visina zavisi od rezultata poslovanja Društva kao cjelokupnog njenog organizacionog dijela.Član84.

Generalni direktor i drugi radnici Društva, dok su u radnom odnosu, kao i godinu dana po isteku tog odnosa u Društvu, ne mogu osnovati privatno preduzeće, koje bi svojom djelatnošćumoglo prouzrokovati štetu Društvu.- OPŠTI I POJEDINAČNIAKTI DRUŠTVA

Član85.

Osnovni akt Društa je Statut.

Društvo ima slijedećeopšte akte:
- Statut
- Poslovnike o radu Skupštine i Upravnog odbora
- Plan poslovanja
- Program investicija
- Smjernice o nabavci
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o zaštiti na radu
- Pravilnik o zaštiti od požara
- Pravilnik o zaštiti životne sredine
- Druge neophodne opšte akte koje Društvo donosi u skladu sa zakonom i
Statutom.
Pojedinačniakti organa Društva moraju biti u saglasnosti sa opštim aktima.

Član86.

Osnovni akt i opšte akte Društva donosi Skupština, odnosno Upravni odbor Društva u skladu sa zakonom i odredbama ovog Statuta.
Prijedloge akata koje donosi Skupština
utvrđujeUpravni odbor Društva.akata koje donosi Upravni odbor utvrđujeIzvršni odbor, osim onih koje po ovom Statutu predlaže generalni direktor.


Član87.

Pojedinačneakte, pored organa iz prethodnog člana, donosi Izvršni odbor i generalni direktor Društva, u skladu sa Statutom.


Član88.

Svi akti Društva moraju biti u saglasnosti sa zakonom i kolektivnim ugovorom, a opšti i pojedinačniakti moraju biti u saglasnosti sa odredbama ovog Statuta.

U slučajunesaglasnosti pojedinih odredbi akata sa odredbama zakona ili Statuta, pristupićese odmah njihovom usaglašavanju, a do usaglašavanja primjenjivaćese odredbe zakona, odnosno Statuta.


Član89.

Nadzor nad zakonitošćurada i primjenom akata vrše organi Društva, generalni direktor i radnici sa posebnim ovlašćenjimai odgovornostima.
Član 90.

Akti Društva se donose, mjenjaju i objavljuju na načini po postupku utvrđenomovim Statutom.

Član91.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti:
Akcionari koji posjeduju najmanje 10% akcija.
Upravni odbor, Izvršni odbor i generalni direktor Društva.

O pokrenutoj inicijativi izjašnjava se Upravni odbor. Ako Upravni odbor prihvati inicijativu, utvrđujeprijedlog izmjena ili dopuna Statuta i sa istom upoznaje Skupštinu.o izmjenama i dopunama Statuta donosi skupština Društva u skladu sa zakonom.- INFORMISANJE

Član92.

Radnici društva ćese blagovremeno informisati sa osnovnim pokazateljima poslovne uspješnosti i osnovama razvojne politike na osnovu kojih se može sagledati materijalna sigurnost radnika.
Organi upravljanja Društva i poslovni organ imaju pravo i obavezu da povremeno, putem sredstava javnog informisanja i sajta Društva, upoznaju osiguranike i akcionare o svom radu i poslovnoj uspješnosti Društva.XII - POSLOVNA TAJNA I SADRŽAJ I ČUVANJEZAPISNIKA

Član 93.

Poslovnom tajnom Društva smatraju se isprave i podaci o njegovom poslovanju, čijebi saopštavanje neovlašćenimlicima zbog njegove prirode i značaja, bilo protiv interesa Društva i njegovih osnivača, a kao takve ih označinadležni organ Društva.


Član94.

Dužnost čuvanjaposlovne tajne traje i po isteku mandata članaorgana Društva, odnosno prestanka svojstva radnika Društva.
Bliže odredbe o poslovnoj tajni
uređujuse Pravilnikom o poslovnoj tajni koji donosi Upravni odbor Društva.


Član95.

Na sastancima organa upravljanja Društva i njihovim komisijama obavezno se sačinjavajuzapisnici.
Zapisnici moraju biti istiniti i moraju
tačnoodržavati bitan tok rada i suštinu svih donijetih odluka i stavova.moraju biti potpisani.Član96.

Čuvanjezapisnika vrši se po propisima o čuvanjuarhivske građe
Zapisnici se dostavljaju predstavnicima organa na
čijojse sjednici zapisnik sačinjava


Član97.

Prečišćenitekst Statuta stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.


:
/11 , 27.06.2011. godineZpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku