Swisslion Industrija Alata A.D trebinje

Pretraga

Přejdi na obsah

Politika Q

O nama
POLITIKA KVALITETA


Obezbjeđenje kvaliteta je osnova na kojoj
SWISSLION INDUSTRIJA ALATA A.D. TREBINJE
gradi svoj poslovni uspjeh i dalji razvoj


Ciljevi našeg poslovanja zasnivaju se na:
ispunjenju zahtjeva i o
čekivanja naših kupaca,
neprekidnom nastojanju da unaprje
đujemo sistem kvaliteta i kvalitet proizvoda,
permanentnom obrazovanju, iskustvu i inovacijama u funkciji kvaliteta,
uspostavljanju i održavanju dugoro
čnih partnerskih veza sa našim provjerenim isporučiocima,
proširivanju tržišta i zadržavanju vode
ćeg mjesta u proizvodnji alata.


Vrhunskom profesionalnoš
ću i odgovornošću u proizvodnji alata svi zaposleni u SWISSLION INDUSTRIJA ALATA A.D. TREBINJE doprinose ostvarivanju postavljenih ciljeva.
Sistem kvaliteta je uskla
đen sa zahtjevima standarda

ISO 9001/2000
i omogu
ćava nam da svoje proizvode izrađujemo kvalitetno i prodajemo širom svijeta.Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku